Wat

Handvat voor verandering

Het Solventa denkraam is een referentiekader voor denken en werken in architectuur en transformaties. Het biedt een kader om de complexe problematiek van verandervraagstukken in organisaties in te plaatsen. Het draagt bij aan inzicht vanuit een integraal, samenhangend en multidisciplinair perspectief en biedt grip op te maken keuzen. Het geeft handvatten om verandervraagstukken op te lossen en veranderingen succesvol te realiseren. Het denkraam is hiermee een hulpmiddel voor management met een verandervraagstuk én voor architecten en professionals die hen ondersteunen.

Het denkraam bestaat uit een ‘structuurdeel’ en een ‘mensendeel’. Het structuurdeel is behulpzaam bij de formele, grijpbare, gestructureerde architectuur en het veranderwerk en het mensendeel helpt bij de meer informele, vaak ongrijpbare, intermenselijke kant daarvan.

De kern van het denkraam vormt de architectuur (het blauwe gedeelte). Vanuit deze kern draagt architectuur bij aan het verbinden van enerzijds alle bedrijfsaspecten en anderzijds strategie en realisatie van de verandering. Er wordt daarom wel over architectuur ‘in enge zin’ en architectuur ‘in zijn brede context’ gesproken. Zonder betekenis voor deze brede context heeft architectuur geen toegevoegde waarde, en dat wordt in het denkraam expliciet geadresseerd.

Oriëntatie & Urgentie
Een transformatie begint met een verkenning. In deze fase worden de aanleidingen en concrete doelstellingen uiteengezet en worden er duidelijk beargumenteerde keuzen gemaakt ten aanzien van de afbakening en gewenste doelen.
Strategie & Ambitie
Dit onderdeel betreft de missie, visie, etc. van een organisatie. Ook wel: de ‘zingeving’. Statements in dit domein bepalen de kaders en richting voor de inrichting van de organisatie.
Architectuur & Visualisatie
Hier staan de ‘klassieke’ componenten van de architectuur benoemd. Wij onderkennen meerdere lagen. Voor de beschrijvingen van deze lagen maken we vaak gebruik van visualisaties
Actie & Transitie
Dit betreft de overdracht van het bedenken en ontwerpen van veranderinitiatieven naar de uitvoering ervan: het domein van portfolio- en programmamanagers, en van product owners en projectleiders.

Oog hebben voor verbinding

Het mensendeel van het denkraam geeft de verbinding weer tussen de organisatie en alle individuele personen die een relatie hebben met deze organisatie én tussen alles wat rationeel beet te pakken is en alles wat dat niet is.

Oog hebben voor deze verbinding maakt dat architectuur en transformatie daadwerkelijk werkt en tot successen leidt.

De kracht van het denkraam ligt enerzijds in de generieke kennis die erin besloten zit. Aan de andere kant faciliteert het juist iedere specifieke situationele toepassing. Beiden dragen bij aan het krijgen van grip en eenvoud in architectuur en transformaties. In deze zin is het geen rigide framework, model of aanpak, met een altijd gelijke verschijningsvorm. Door het denkraam in vrijheid toe te passen ondersteunt dit het creatieve en flexibele proces dat nodig is om veranderingen succesvol te laten zijn. De bijdrage aan en toegevoegde waarde voor de realisatie van de verandering in de organisatie staat daarbij voorop.

De toepassing van het Solventa denkraam varieert van gemeenschappelijke ‘praatplaat en referentiekader’ tot leidraad voor inhoudelijke uitwerking van architecturen, architectuurproducten en het vorm en inhoud geven aan veranderingen.

Trainingen

Het denkraam toepassen in een transformatie

Workshop Transformatie

Ervaar zelf hoe je een succesvolle enterprisetransformatie aanpakt, in de workshop Enterprisetransformatie.

Lees verder
Hans Krol
Architect

In essentie draait het om grip op veranderen

Thought Leader

You don’t need eyes to see, you need vision

Hoe mooi zou het zijn als we resultaten van veranderingen in organisatie of informatievoorziening precies kunnen voorspellen. Maar dat is niet de kern. Waar het wel om gaat, is alert sturen op de route van verandering. Dat continue sturing op het portfolio vanuit de bedrijfsdoelen prevaleert boven sturing op individuele projectdoelen is voor de meeste organisaties een bekend uitgangspunt.

Het agile werken heeft de snelheid van veranderen verder opgevoerd en nog steeds willen we die verder opvoeren. Sneller kunnen veranderen stelt ook eisen aan sneller kunnen sturen. Nog niet overal zijn snelheid van veranderen en snelheid van (be)sturen met elkaar in balans. En als de snelheid hoog is moet je ver vooruitkijken. Je hebt een visie nodig. En een open DenkRaam om die visie in alle aspecten van architectuur en verandering mee te dragen.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3