Toepasselijkheid

Werken volgens de AVG

Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die je plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de zin van de AVG is Solventa de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, in overeenstemming met de AVG. In dit privacystatement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens

Deze gegevens hebben we nodig

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij, indien nodig voor de betreffende inschrijving of aanvraag, aan je vragen en verwerken: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres van een websitebezoeker, Dieetwensen .
Doel en grondslagen

Dit doen we met jouw persoonsgegevens

Indien je ons geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, of indien je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van jouw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van jouw persoonsgegevens kan in dat geval zonder jouw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of wordt, dan wel voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Solventa. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het maken van een factuur.
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Het sturen van persoonlijke uitnodigingen.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening.
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om diensten bij jou op locatie uit te voeren.
  • Het doen van examenaanvragen.
Derden

Wanneer delen we je data met derden

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je sluiten, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij je persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.
Commerciëel

Waar gebruiken we je gegevens nog meer voor?

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Je zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door jou geregistreerde e-mailadres. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, kun je dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen e-mail.

Je persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Deze kan je niet eten

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.

 

  • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Solventa gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor het gebruik van Google Analytics.

Je kan via de instellingen van je browser alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.

Inzage

Mag ik inzien welke data jullie van mij bewaren

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met jouw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een door jou aangewezen organisatie te sturen.

 

 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens, kun je sturen naar het Solventa secretariaat

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heb je nog vragen?

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door middel van het formulier hiernaast.

Bespreek de mogelijkheden
3