Architectuur

Dat is óns vak

Solventa werkt aan bedrijfsvraagstukken, variërend van het vertalen van de informatiestrategie naar projecten en het inbedden van architectuur in jouw lijn- en projectorganisatie, tot vraagstukken op het terrein van agile & architectuur. Naast onze inzet als enterprise-, bedrijfs- en informatiearchitect, vervullen wij met onze architectuurkennis ook regelmatig de rol van adviseur, (interim-)manager en/of coach.

Als architect helpen wij bij het oplossen van bedrijfsvraagstukken, door te sturen op samenhang. Zo werken we aan een reductie van complexiteit. Door de inbreng van architectuurkennis bij onze opdrachtgevers, brengt Solventa vraagstukken terug tot de kern. Samen met de organisatie creëren wij vervolgens duurzame oplossingen. Architectuur is daarbij meer dan ordenen: het is ook het benutten van samenhang, het verbinden van mensen en het reduceren van complexiteit.

Neem contact op

Vraagstuk

Een gedragen verandering met architectuur

Ieder bedrijfsvraagstuk is uniek en heeft een eigen dynamiek. Wat onze opdrachtgevers met elkaar gemeen hebben, is dat zij kiezen voor breed georiënteerde architecten, die snel inzicht hebben in de organisatie, belangen en vraagstukken, en over uitstekende vakkennis beschikken. Een architect van Solventa vervult een verbindende rol in de organisatie, zowel intern als daarbuiten. Onze architecten varen niet blind op hun eigen ervaring, maar doen regelmatig een beroep op de kennis van hun mede-Solventanen, door hen in te schakelen voor reviews, second opinions en referentiebezoeken. Op deze manier nemen wij écht verantwoordelijkheid voor de architectuur bij jouw vraagstuk.
Architectuurscan
Op korte termijn een professioneel oordeel over haalbaarheid, geschiktheid, IT-inrichting of architectuurfunctie. Ook als second opinion
Strategie
Het uitwerken en doordenken van de impact van de strategie op de organisatie en IT
Roadmap
Gewogen route en fasering, om voortdurend te kunnen sturen op de bedrijfsdoelen in relatie tot het continu bewegende projectportfolio
Doelarchitectuur
Een gezamenlijk kader dat de toekomstige inrichting van organisatie, proces en informatievoorziening beschrijft
Grip en sturing
Betere resultaten door te werken onder architectuur, van enterprise architectuur (EA) tot project startarchitectuur (PSA)
Professionaliseren
Het ontwikkelen en opleiden van team en individu en het praktisch inrichten van de werkwijze en instrumenten van de architect
Agile architectuur
Wendbaar veranderen met een goede afweging tussen korte- en langetermijndoelen
As a Service
Besteed de architectuurfunctie uit aan Solventa. Wij nemen verantwoordelijkheid voor jouw architectuur
Juan Antonio de Beer

De opdrachtgever wil door outsourcing van bedrijfsproces én IT-systeem het debiteurenbeheer vernieuwen. In de business case beschrijven we per variant de impact op bedrijfsproces en het applicatielandschap

Tijdlijn

Hoe architectuur door de tijd is veranderd

Gartner onderkende in 2012 drie 'waves of architecture'. Deze zijn achtereenvolgens getypeerd als 1) ‘framework driven’, 2) ‘process driven’ en 3) ‘outcome of performance driven’.
Third Wave (2011-heden)
Waardegedreven
Bestuurders worden door middel van enterprisearchitectuur ondersteund in hun besluitvormingsprocessen, waarbij alle benodigde input voor de onderhavige ‘business case’ voorhanden is, de samenhang van de organisatie op alle niveaus geborgd is en blijft en voorgelegde besluiten een relatief hoog draagvlak genieten. De taak van de enterprise architectuur is ‘sturen op samenhang’. Dit paradigma wordt getypeerd door de elementen: samenhang, holistisch, integraal, recursiviteit, causaliteit, organische groei en co-creatie. Typisch voorbeeld: GEA
Second Wave (1999-2015)
Procesgedreven
Nadat het toepassen van een framework ontoereikend bleek voor succesvolle architectuur – en dus ontoereikend om complexe bedrijfsvraagstukken op te lossen – verplaatste de aandacht zich naar de inrichting en kwaliteit van de architectuurprocessen. Er werden nieuwe methoden ontwikkeld, die de architect hielpen om stap voor stap de belangen van een organisatie te wegen bij het vinden van een oplossing voor een vraagstuk. Het paste binnen de tijdgeest, waarin veel aandacht uitging naar het meetbaar en voorspelbaar maken van kwaliteit, onder meer door het denken in volwassenheidsniveaus. Typische voorbeelden: DYA, TOGAF, EAF
First Wave (1987-2003)
Framework-gedreven
Het nieuwe vakgebied architectuur kenmerkte zich door een strikte toepassing van frameworks. Daarmee werd de samenhang in kaart gebracht en werden gestandaardiseerde oplossingen aangedragen. Voor de architecten stond de architectuur centraal. Het sloot aan bij de ondergang van de eilandautomatisering die plaatsvond in deze periode. Typische voorbeelden: Zachman, TAFIM
Aanpak

Niets is zo praktisch als een goede theoretische basis

De architecten van Solventa zijn getraind en gecertificeerd in een verscheidenheid aan methoden. De klassiekers TOGAF, Archimate, DYA en Scrum ontbreken niet. We werken met BIZBOK® (Business Architecture Body of Knowledge) en DMBOK (Data Management Body of Knowledge). Daarnaast zijn onze collega’s opgeleid in de hedendaagse methode General Enterprise Architecting (GEA) en ondersteunen we agile werkende organisaties vanuit het SAFe framework. Solventa gelooft in de kracht van het combineren van de beste onderdelen van al deze methoden. Op basis van onze ervaring richten we doorgaans op basis van cherry picking een duurzame werkwijze in.

Vraagstukken oplossen door te sturen op samenhang.

Gebruik GEA

Wendbaar veranderen met balans in korte en lange termijn doelen.

Doe je met Agile Architectuur

Werken en denken in architectuur en transformaties.

Met het Solventa Denkraam

Continue sturing op continue verandering.

Maak de roadmap met STEP
Contact
Hoe kunnen we je helpen?

De architecten van Solventa komen graag met je in gesprek om te onderzoeken of onze aanpak voor architectuur interessant is voor jou. In een persoonlijk gesprek verkennen we samen met jou graag de mogelijkheden. Dit kan telefonisch of tijdens een kennismaking. Een afspraak is zo gemaakt via het telefoonnummer 030 602 82 80 of door het aanvraagformulier hiernaast te gebruiken.

Bespreek de mogelijkheden
3