Architectuur / Overheid /   |   2 december 2019

Samen organiseren: Beginnen bij kernregistraties

Avatar foto Pieter van Dijk

Op de Solventa Strategie en Inspiratie ‘Gemeente in de toekomst’ waren vertegenwoordigers van een groot aantal gemeenten aanwezig. Theo Peters van VNG Realisatie hield een gloedvol betoog over Samen Organiseren van VNG en de reeds behaalde resultaten.

Georganiseerd samenwerken?

Uit gesprekken met een aantal deelnemers van de bijeenkomst bleek dat er drie grote gemeenten en een samenwerkingsverband tegelijkertijd bezig zijn met de aanbesteding van een applicatie voor de personeelsadministratie en salarisverwerking. Op minstens vier plaatsen wordt veel energie gestoken in het beschrijven van de processen rondom in-, door- en uitstroom, verlof en verzuim, individueel keuzebudget en salarisverwerking, het opstellen van programma’s van eisen met functionele en niet-functionele eisen en wensen en de inkoop en juridische eisen voor een aanbesteding.

Zijn de processen, informatie en regelingen voor de personeels- en salarisadministratie van de 355 gemeenten zo verschillend dat iedere gemeente afzonderlijk de eisen en wensen voor een dergelijke applicatie moet bedenken?

Het lijkt erg (is?) onwaarschijnlijk dat het antwoord op deze vraag positief is en samenwerking ligt voor de hand.

Kernregistraties

De personeelsadministratie is één van de registraties die binnen een gemeente als kernregistratie aangemerkt kunnen worden. Dennis de Wit heeft in een blogartikel de voordelen van kernregistraties benoemd.

De personeels- en salarisadministratie is slechts een van de registraties die door iedere gemeente wordt bijgehouden. Andere voorbeelden zijn: openbare ruimte, riolering, vergunningen, erfgoed, etc.

Common Ground

In het ‘Gemeentelijk Gegevenslandschap Aanleiding en verdieping van VNG Realisatie’ staan de uitgangpunten voor het toekomstige gegevenslandschap van de gemeenten begrepen.

Common ground beoogd: “De standaardisatie binnen de Common Ground beweging richt zich in eerste aanleg met name op de onderste drie lagen van het model;

  • De standaardisatie van gegevens via informatiemodellen,
  • De ontsluiting van gegevens via landelijk gestandaardiseerde APIs en
  • Het beschikbaar maken van de APIs via een veilige infrastructuur.”

Conclusie

Standaardisatie van informatiemodellen is een essentiële voorwaarde voor de realisatie van de doelen van Common Ground. Kernregistraties en potentiële kernregistraties zijn bij uitstek kandidaten om informatiemodellen en bijbehorende services landelijke te standaardiseren.

Pieter van Dijk | Architect @Solventa

Bespreek de mogelijkheden
3