Enterprise architectuur in het Hoger Onderwijs

HAN University of Applied Sciences is een belangrijke onderwijsinstelling in de regio Arnhem en Nijmegen. HAN heeft duidelijke ambities om in de snel veranderende maatschappij waarin we leven toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. “HAN wil uitblinken in de manier waarop onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk (‘de driehoek’) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”, aldus het strategiedocument Instellingsplan 2016-2022. De rol van informatiemanagement en ICT wordt steeds belangrijker in het dagelijkse werk van het Hoger Onderwijs en is een belangrijke succesfactor voor de realiseren van de ambities van de HAN.

De HAN wil sterker inzetten op het toepassen van architectuur om de doorontwikkeling van de informatievoorziening structureel beter af te stemmen op de strategische doelstellingen.
Solventa krijgt de opdracht om in een korte periode en voor een vooraf afgesproken prijs:

  1. een uitgewerkte en communicabele enterprise architectuur op te stellen, met een dusdanige diepgang dat heldere kaders aan projecten kunnen worden meegegeven;
  2. een advies uit te brengen over de inrichting van de architectuurfunctie op een niveau dat aansluit bij de behoefte aan regie op de informatievoorziening.

Het opstellen van de Enterprise Architectuur en het advies voor het inrichten van de architectuurfunctie vindt parallel en in samenhang plaats. Hierbij werken we intensief samen met de architecten van de Stafafdeling Informatiemanagement.

Ontwikkeling Enterprise Architectuur:
De bestaande architectuurproducten van de HAN bieden in de praktijk onvoldoende houvast om regie te voeren op de uitvoering van de projecten. Er dient een flinke inhoudelijke stap gezet te worden om tot een richtinggevend kader te komen die (inclusief de implicaties) te begrijpen is op alle niveaus van de organisatie, van het College van Bestuur tot en met de ICT uitvoeringsorganisatie.
Hieraan geven we vorm en inhoud door middel van een set architectuurprincipes die met een goede vertegenwoordiging vanuit de business zijn opgesteld. Dit vormt tevens de basis voor het nog te herijken IV-beleid.

Daarnaast werken we een set modellen uit, gebaseerd op de HORA, om op kernthema’s de gewenste verandering inzichtelijk te maken. Dit resulteert o.a. in inzicht in de relevante domeinarchitecturen die ontwikkeld moeten worden en een compacte transitiearchitectuur waarvan de roadmap input is voor de projectenportefeuille.

Advies inrichting architectuurfunctie: 
De HAN wil een advies krijgen over hoe de architectuurfunctie optimaal in te richten om de ambities op structurele basis waar te kunnen maken. Het gaat hierbij om een integraal advies waarin architectuurprocessen, -rollen, -producten en -middelen in samenhang zijn uitgewerkt. Toegespitst op de situatie bij de HAN.

We voeren met een brede afvaardiging vanuit de organisatie een nulmeting uit op deze aspecten door middel van een DYA volwassenheidsscan. Vervolgens gaan we met het architectuurteam aan de slag om de gewenste situatie uit te werken. Waar relevant wordt ook de relatie met andere HAN-processen, zoals bijvoorbeeld portefeuillemanagement, gelegd zodat de architectuurfunctie duidelijk gepositioneerd wordt in de organisatie.

Ons advies wordt tevens voorzien van een realistisch implementatieplan inclusief de competenties die daar in welke mate bij benodigd zijn.

Just in time & just enough architecture!

Beide sporen hebben de HAN veel richting gegeven om architectuur als capability te verbeteren en op het juiste niveau te verankeren in de bedrijfsvoering van de organisatie. Just in time & just enough architecture!

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3