DE UITDAGING

Effectief gegevensmanagement

De gemeente beschikt over grote hoeveelheden gegevens: over de (gebouwde) omgeving, maar ook over burgers en bedrijven. Die grote hoeveelheid gegevens is nodig voor het uitvoeren van het uiteenlopende takenpakket van gemeenten. Burgers en bedrijven verwachten ook van hun gemeente dat zij over veel gegevens beschikt en eisen tegelijkertijd dat zij zorgvuldig met die gegevens omgaat. Zo is de AVG geïntroduceerd om de privacybelangen van individuele burgers te helpen beschermen.

De afgelopen jaren heeft de overheid veel geïnvesteerd in het beschikbaar krijgen en houden van gegevens en het borgen van gegevenskwaliteit.

Het stelsel van basisregistraties getuigt hiervan, met de terugmeldvoorziening (TMV) als illustratie van borging van gegevenskwaliteit. Het primaire doel van gegevens, namelijk het voeden van processen, is bereikt. Maar is gegevensmanagement hiermee ook voldoende ingevuld?

De uitdaging voor gemeenten is het inzetten van gegevens voor het continu verbeteren van haar dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dit kan door die gegevens in te zetten om inzichten te creëren; enerzijds inzichten om processen te vereenvoudigen en versnellen, anderzijds inzichten in wat de samenleving van de diensten en dienstverlening van gemeenten verwacht.

Deze inzichten vormen de werkelijke waarde van gegevens. De vraag is hoe de overheid deze waarde zelf kan oogsten. Het antwoord op deze vraag is: door effectief gegevensmanagement.

Sparren over hoe we dit in jouw gemeente kunnen laten werken?

Neem contact op

Effectief gegevensmanagement helpt de route naar datagedreven sturen af te leggen en de beloofde waarde van gegevens te oogsten

Moet gegevensmanagement dan radicaal anders? Gelukkig niet. In de zienswijze van Solventa moet gegevensmanagement niet zozeer veranderen, maar verbreden. Vanuit architectuur helpt Solventa te sturen op samenhang. We geven kaders voor ontwikkeling mee en helpen zo jouw organisatie verder. Solventa doet dit met drie concrete stappen:
Stap 1
Consolideer
het huidige gegevensmanagement. Blijf aandacht besteden aan kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens. Speel in op ontwikkelingen als Common Ground en draag bij aan verantwoord gebruik van gegevens door gegevensleveringsovereenkomsten (GLO) op te stellen. Blijf het applicatie- en informatielandschap rationaliseren en richt master-datamanagement in.
Stap 2
Verstevig
het informatiegedreven gegevensmanagement. Versterk het vermogen om business intelligence toe te passen en maak informatie breed beschikbaar in de organisatie. Borg dat rapportages op eenduidige en eensluidende bronnen zijn gebaseerd.
Stap 3
Investeer
in waardegedreven gegevensmanagement. Vergroot kennis, vaardigheden, middelen en een cultuur waarin de organisatie gegevens gebruikt om vooruitzichten te creëren, te experimenteren en nieuwe vragen te beantwoorden.

Datagedreven sturing is sturingshandelen gebaseerd op het systematisch verzamelen, beheren, analyseren en interpreteren van data. Het is als zodanig een specifieke praktijk van informatiegestuurd handelen.

Bron: Datagedreven sturing bij gemeenten, VNG, 7 februari 2018

HET GROEIPAD

Van gedreven naar gestuurd

De samenleving verandert voortdurend en blijft dat ook doen. Burgers en bedrijven hanteren de dienst- verlening van grote internetwinkels steeds meer als norm en verwachten dat de overheid op een
vergelijkbare manier met hen omgaat. Dit betekent voor gemeenten dat zij meer moeten gaan sturen op kostenverlaging voor burgers en bedrijven, op snellere levering van diensten en op doelgroep- specifieke en proactieve dienstverlening. Vanuit het perspectief van de gemeente komt hier nog bij: de behoefte aan voorspellend vermogen over de effecten van beleid en uitvoering.

Effectief gegevensmanagement moet ervoor zorgen dat we datagedreven kunnen sturen (zie kader). Door effectief gegevensmanagement zijn gemeenten onder andere in staat om de volgende functies (door) te ontwikkelen:

BI
Betrouwbare analyse van uitgevoerde werkzaamheden en verleende diensten, ten behoeve van verantwoording over en verbetering van de uitvoering.

Data science
Complexe statistische analyse van gegevens om verbanden tussen gegevens en
gebeurtenissen te herkennen, zodat diensten en pro- cessen kunnen worden verbeterd.

Predictive analyse
Het voorspellen van gedrag van klanten of van uitkomsten van beleidsmaatregelen.

Self service analytics
Het vermogen van medewerkers om zelf inzichten te vergaren, op basis van zelfbediening.

Governance
Balans vinden tussen toezicht en controle enerzijds en eigen verantwoordelijkheid en experiment anderzijds.

Kijken naar de mogelijkheden binnen jouw gemeente?

Neem contact op

Vanuit de ruime ervaring die Solventa heeft bij overheden en commerciële organisaties, is een serie best practices ontwikkeld die jouw organisatie helpt bij

Opstellen Datastrategie
Waar ligt voor de organisatie de specifieke waarde van data?
Bepalen Datakwaliteit

Aan welke eisen moeten de gegevens voldoen om te kunnen worden gebruikt voor de beoogde doeleinden.

Inrichten organisatie

Het vaststellen van rollen en verantwoordelijkheden, processen en functies, governance.

Bepalen status quo

In hoeverre voldoet het informatielandschap aan de doelstellingen van de organisatie?

Organiseren van de verandering

Het in samenhang en samenwerking opstellen van de roadmap en het veranderportfolio.

Selecteren en/of aanbesteden

Het vinden van de juiste tools en leveranciers voor de juiste taak.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3