Master Data Management voor Assetgegevens

 

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem in het rivierengebied. Om wonen en werken in dit gebied, nu en in de toekomst, mogelijk te maken zorgt Waterschap Rivierenland voor een optimale uitvoering van taken op het gebied van waterveiligheid, water aan- en afvoer, en waterkwaliteit. De kernwaarden bekwaam, betrokken en betrouwbaar vormen het fundament voor een professionele organisatie en medewerkers.

Waterschap Rivierenland ontwikkelt en beheert een groot aantal assets, cruciale bedrijfsmiddelen die nodig zijn voor de uitvoering van de primaire taak. Gegevens van deze assets zijn essentieel voor een goede taakuitvoering en worden in diverse processen gebruikt. De huidige manier waarop deze gegevens beheerd en gebruikt worden binnen de organisatie is niet efficiënt en de kwaliteit van gegevens laat te wensen over. Waterschap Rivierenland heeft daarom besloten het beheer van deze master data te gaan professionaliseren door hiervoor een specifiek op asset management gerichte toepassing aan te schaffen en te implementeren.

Solventa stelt een Project Start Architectuur op ter voorbereiding van dit project. De PSA beschrijft de inrichting van het nieuwe Asset Informatie Register (AIR), binnen welke context dit register een rol speelt en wat de impact is op de processen en organisatie om succesvol assetgegevens centraal te kunnen administreren. We werken de benodigde processen, rollen en verantwoordelijkheden uit voor een adequate inrichting van Master Data Management voor assetgegevens binnen het Waterschap. Dit is een nieuw proces binnen de organisatie. De gewenste functionaliteit van het te verwerven systeem wordt hierop afgestemd door applicatiefuncties te definiëren voor de ondersteuning van deze processen. En uiteraard zorgen we voor de aansluiting op de geldende IV-kaders, zoals het principe dat applicaties vanuit de cloud aangeboden moeten worden.

Op basis van de PSA stellen we tevens een advies op voor de implementatie roadmap. Omdat Master Data Management een nieuw proces is, zal hier de nodige aandacht aan gegeven moeten worden. Onze architectuurbenadering van het vraagstuk heeft de organisatie tot inzicht gebracht dat het project meer inhoudt dan het aanschaffen en implementeren van een nieuwe Master Data Management applicatie voor assetgegevens. Aandacht voor data governance processen is een succesfactor om het gewenste resultaat te realiseren. Door het toepassen van data management best practices hebben we hiermee ook een belangrijke relatie kunnen leggen met een verbeterproject voor data management in bredere zin, zodat beide trajecten in samenhang kunnen worden gerealiseerd.

Het eindresultaat is één leidend systeem waar “de waarheid” m.b.t. asset informatie in staat plus de bijbehorende processen om de gegevens actueel te houden en te delen binnen de organisatie.

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3