Architectuur / Disruptie / Transformatie /   |   10 maart 2020

Bedrijfsregels: sleutel tot dagelijkse transformatie

Avatar foto Arian Verbeek
Bedrijfsregels: sleutel tot dagelijkse transformatie

Het snel en massaal kunnen uitvoeren van bedrijfsregels is een belangrijke bestaansreden van IT systemen. Toch gaan we in veel IT systemen erg slordig om met die bedrijfsregels. In veel IT-systemen zien we dat bedrijfsregels meervoudig zijn geïmplementeerd in verschillende lagen van product- en silo-georiënteerde  applicaties. Dat veroorzaakt inconsistenties over kanalen heen waardoor het aanpassen van regels kostbaar en lastig is. Een oorzaak is het ontbreken van een single source of business truth en het onvoldoende doorvoeren van separation of concerns. Zo zou bijvoorbeeld niet een proceseigenaar verantwoordelijk moeten zijn voor de actualiteit en juistheid van de toe te passen op compliance gerichte bedrijfsregels, maar een compliance manager.

Een bedrijfsregel beschouwen we als kennis in een toepasbare vorm waarmee een beslissing in een bepaalde context kan worden genomen dan wel een berekening of een afleiding kan worden gemaakt om een bepaald doel te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan recht-, hoogte en duurbepaling in geval van een aanvraag van een uitkering. Kennis wordt veelal ontleend aan expliciete bronnen (wet- en regelgeving, procedures, beleid), maar zeker ook aan impliciete bronnen (“in hoofden” en ervaringen van mensen).

Het goed toepassen van bedrijfsregels maakt het mogelijk om:

  • een individuele klantgerichte benadering uit te voeren
  • processen te besturen op basis van bedrijfsbesluiten
  • besluiten altijd te kunnen verantwoorden
  • patronen van gebeurtenissen te herkennen en daarop te anticiperen

Daarom beschouwen wij kennis in de vorm van toepasbare bedrijfsregels als een zelfstandige view op de organisatie waarbij de kenniscomponenten een eigen lifecycle hebben waarvoor een business owner verantwoordelijk is. Door kennis te ontvlechten van processen kunnen meer wijzigingen op dagbasis doorgevoerd worden.

Bespreek de mogelijkheden
3