Route bepalen voor digitale dienstverlening

De provincie Flevoland staat de aankomende jaren voor majeure ontwikkelingen zoals de implementatie van de Omgevingswet, de Wet Open Overheid en invoering van datagedreven werken. Daarnaast verandert de wereld om de provincie heen in hoog tempo. De rode draad in veel ontwikkelingen is een verregaande mate van digitalisering en dataficering. De gedigitaliseerde samenleving vereist een flexibele, transparante en betrouwbare overheid.

Binnen het cluster Beleid en Architectuur van de afdeling IV (Informatievoorziening) vervullen we op interimbasis de rol van informatiearchitect en procesadviseur. Vanuit deze rol geven we binnen provincie Flevoland richting aan tal van belangrijke ontwikkelingen om de digitaliseringsopgave te realiseren:

Modernisering informatiebeheer:

De invulling van informatiebeheer binnen de provincie dient beter te worden aangesloten op nieuwe vormen voor het inwinnen en delen van informatie. Steeds meer kanalen worden toegepast, de provincie is steeds vaker betrokken in ketensamenwerkingen (bijv. het Digitaal Stelsel Omgevingswet) en er worden wettelijke eisen gesteld aan transparantie (Wet Open Overheid). Er is behoefte aan beter inzicht in welke informatie beschikbaar is, welke classificatie hierop van toepassing is en of de informatie moet worden bewaard of vernietigd. Ook is, door de veelheid van verschijningsvormen en opslagplaatsen, de benodigde informatie soms moeilijk vindbaar. Solventa stelt een doelarchitectuur en roadmap op voor de modernisering van het domein informatiebeheer. Daarin kan de huidige architectuur, met een centraal DMS, transformeren naar een federatief stelsel van digitaal informatiebeheer, inclusief ondersteuning voor enterprise search, zaakgericht werken, samenwerken en het uitwisselen van informatie met externe partijen.

Datagedreven sturing:

“Datagedreven sturing” is een term die veel gebruikt wordt door lokale overheden. De resultaten van datagedreven sturing variëren van efficiencywinst door bijvoorbeeld de data van de sensoren in onze infrastructuur slim te analyseren en te benutten, tot ingrijpende innovaties op diverse beleidsterreinen door beter inzicht in de behoeften van doelgroepen. Ook voor de provincie Flevoland kan data-analyse bijdragen aan efficiënter onderhoud, betere onderbouwing van beleid, betere dienstverlening en een grotere transparantie. De behoefte aan business intelligence en data-analyse binnen de provincie is groot. Beschikbare informatie wordt niet optimaal benut omdat het moeilijk vindbaar en/of ontsluitbaar is. Daarnaast zijn diverse nieuwe data-analyses gewenst die de beleidscyclus kunnen ondersteunen op basis van feiten. Solventa stelt een data-architectuur op waarmee de provincie vraag en aanbod van informatie weer goed kan invullen. Deels betekent dit een rationalisatie van het applicatielandschap voor BI & analytics. Daarnaast betekent dit een herinrichting van de architectuur op basis van moderne concepten, waaronder data virtualisatie.

Professionaliseren architectuurfunctie:

Bij tal van belangrijke ontwikkelingen onderhouden we architectuurdelen van het applicatie- en informatielandschap. Ook werkt Solventa mee aan de doorontwikkeling van architectuurkaders en ‑producten. Zo stelden we beleid en kaders op voor de inzet en ontwikkeling van mobiele apps, stelden we een richtlijn op voor de toepassing van open standaarden conform het ‘Pas toe of leg uit’ regime van de overheid, en brachten we een advies uit over de formatie van het architectuurteam.

 

Contact
Welke stap ga jij zetten?

Sta je aan het begin van een proces van transformatie of disruptie? We verkennen graag samen met jou of onze diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn in jouw traject. Ook als je al wat meer gevorderd bent met de transformatie of disruptie en hulp zoekt in het verder vormgeven daarvan, is zo’n verkenning zinvol. Zet vandaag de eerste stap in het realiseren van je ambities en neem contact op voor een vrijblijvende verkenning, door te bellen met 030 602 82 80 of door het contactformulier in te vullen.

Bespreek de mogelijkheden
3