Diensten

Praktisch, onafhankelijk en verbindend met als
doel uw ambities te realiseren

  • Visie
  • Praktijk
  • Uitvoering

Diensten

Een set van diensten op basis van best practises en praktijkervaring

Doelarchitectuur

Heeft u een architectuur nodig? Een overzicht van de huidige of de gewenste situatie? In termen van organisatie, business, informatie, applicatie? Solventa stelt doelarchitecturen op die de besluitvorming versnellen.

Lees meer

Doelarchitectuur

Solventa helpt organisaties bij het aanbrengen van inzicht, overzicht en samenhang. Het opstellen van architecturen is hierin een belangrijke pijler. De doelarchitectuur biedt zicht op het toekomstig functioneren van de organisatie en de basis voor aansturen van verandertrajecten. Doelgerichte en praktische informatie architecturen en business architecturen, concrete applicatie architecturen en overkoepelende enterprise architecturen. Vanuit verschillende perspectieven, altijd gericht op het realiseren van een strategie, een programma of een project. Met meer aandacht voor SOLL dan voor IST, omdat Solventa gelooft in de agile benadering en die actief toepast in het architectuurwerk.

Omdat het nooit om de architectuur zelf gaat hebben we oog voor doelgroepen, overtuigen en krijgen van commitment. Visualisaties en presentaties of workshops horen bij het opleveren van een doelarchitectuur. We leveren in alle gewenste formats: archimate, powerpoint, wiki, visualisaties, animaties, video’s en ook rapporten. Met ons team gecertificeerde architecten (TOGAF, Archimate, DYA, SAFe, CISSP) doen we niet meer dan nodig is en altijd wat noodzakelijk is om de doelen te helpen realiseren.

Informatieplanning

Welk project moet eerst, wat kan wachten? Wat te doen als we bedrijfsdoelen veranderen of technologie introduceren? Hoe manage ik mijn portfolio? Architectuur kan helpen bij de informatieplanning en besturing van de projectportfolio. Solventa beschikt over een unieke methode om tot een optimale planning te komen.

Lees meer

Informatieplanning

De methode STEP (Strategische en Tactische Enterprise Planning) focust op het continu sturen op het realiseren van de bedrijfsdoelen. Vanaf het opstellen van een strategisch plan, tijdens het inrichten van het projectportfolio tot en met de uitvoering. Met één aanpak en het STEP framework ondersteunt Solventa informatieplanning van ambitie tot resultaat. Zo zien we STEP als instrument om te sturen. En wendbaar te zijn: een instrument om snel te sturen waarbij we in staat zijn snel verschillende scenario’s voor te leggen.

Solventa gebruikt STEP bij informatieplanning, het opstellen van een Roadmap, ondersteunen van project portfoliomanagement en plateauplanning, en ook bij veranderprogramma’s en vernieuwingsprogramma’s, in reorganisaties en samenwerkingsverbanden en bij fusies en overnames.

In de fasering onderkennen we een fase strategisch plan waarbij we de bedrijfsdoelen inventariseren en verbinden met de veranderinitiatieven of projectvoorstellen. Op basis van just-in-time & just-enough bepalen we de strategische kaders van het hele programma. We presenteren dit aan directie en management en beschrijven het in een document voor deze doelgroep. Daarna kan een tactisch plan worden opgesteld waarin projecten concreet worden afgebakend en de meerjarenplanning wordt geoptimaliseerd. We gebruiken slimme rekenmodellen om de capaciteitsbehoefte en desgewenst de kosten van hele portfolio’s door te rekenen.

STEP is modulair opgezet en past uitstekend in een omgeving waar GEA, OGSM, BMC en andere veelgebruikte methoden worden gebruikt.

(Project)architect

Wilt u projecten sturen op meer dan de planning en voortgang, wilt u sturen op de inhoud? Zoekt u een ‘geweten’ naast de ‘boekhouder’? Hoe borgt u de gekozen oplossingrichtingen en al vastgestelde kaders? Of zoekt u een architect die de oplossing in kaart brengt en deze verbindt met andere ontwikkelingen in uw organisatie? Solventa levert architecten voor teams, projecten en programma’s.

Lees meer

(Project)architect

Solventa levert architecten die functioneren in teams, in projecten en in programma’s. Of het nu gaat om enterprise-, business-, informatie- of applicatie-architectuur. Of om security-, gebruikers-, oplossings- of integratie-architectuur. Of om principes, overzichtsplaten of PSA’s. Architecten van Solventa zijn praktisch, verbindend en onafhankelijk.

Praktisch omdat ze zeer ervaren zijn en hebben gewerkt bij banken, lokale en landelijke overheden en andere organisaties, met verschillende aanpakken zoals TOGAF, DYA, Scrum, Agile of SAFe. Praktisch, zodat ze meehelpen uw doelen te realiseren.

Verbindend omdat ze zich aanpassen aan de cultuur, de conventies en methoden van uw organisatie, en contact zoeken met de opdrachtgevers en andere belanghebbenden. Verbindend, zodat ze rekening houden met een diversiteit aan belangen in uw organisatie en zorgen voor een gedragen oplossing.

Onafhankelijk omdat ze kennis hebben van vele methoden en technieken zoals TOGAF en Archimate, een veelheid aan tools en platforms kennen. Onafhankelijk, zodat onze architecten uw belangen dienen en mee kunnen helpen met uw beslissingen.

Architectuurfunctie

Wilt u ‘werken onder architectuur’ of wilt u ‘werken met architectuur’? Solventa helpt u bij het inrichten van een architectuurteam, het verbeteren van de architectuurfunctie en het ontwikkelen van de (toekomstig) architecten in uw organisatie.

Lees meer

Architectuurfunctie

Werken met architectuur verbetert de besluitvorming, want architectuur brengt de samenhang in zicht en voorkomt dat u besluiten neemt die andere zaken, die u ook wil, in de weg zitten: sturen op samenhang. Maar hoe u precies dat werken met architectuur organiseert, dat is niet altijd duidelijk. Of misschien heeft u al een architectuurteam of architecten in dienst, maar ervaart u nog niet de voordelen ervan. Solventa helpt u met het richten en inrichten van de architectuurfunctie. We helpen architecten in het vinden van de balans tussen aandacht voor ICT en aandacht voor de business. We helpen architectuurteams in het vinden van de balans in competenties en ontwikkelen die als het nodig is tot architecten die kunnen luisteren én overtuigen.

Solventa vindt dat architectuur praktisch moet zijn en gericht is op de doelen van uw organisatie. Dat begint met het inrichten, daarna bestendigen van de architectuurfunctie. En daarna doorontwikkelen om de maximale resultaten te bereiken, zodat uw architecten hun kennis en competenties benutten om uw complexe bedrijfsvraagstukken op te lossen. Dat kunnen wij, en daarmee kunnen we ook uw architecten helpen.

I-Strategie

Digitalisering, robotisering. digital marketing. Smart Industry, Big Data, Cloud, Agile werken. Hoe zet u deze mogelijkheden in? Welke doelen kunt u hiermee bereiken? Of andersom: welke doelen wilt u bereiken, en welke mogelijkheden passen daarbij?

Lees meer

I-Strategie

Trends zijn van de korte termijn. Architectuur is van de lange termijn. I-Strategie is uw strategie waarin lange termijn-doelen worden verbonden met de korte termijn trends. Als architecten zien we samenhang tussen geplande en ongeplande ontwikkelingen en helpen we in het vinden van oplossingen voor het omarmen van disrupte kansen.

Met een I-Strategie brengen we in beeld hoe ontwikkelingen snel en duurzaam omarmd kunnen worden. Een beeld dat appelleert aan de kansen die we zien en gelijktijdig een beeld dat uitgevoerd kan worden, waar direct mee kan worden gestart. De architecten van Solventa zijn thought leaders op het gebied van digitalisering met een brede blik.

Bij het opstellen van een I-Strategie maakt Solventa veelvuldig gebruik van haar uitgebreide netwerk van specialisten op tal van terreinen, zowel op besturing en bedrijfsvoering als op techniek en ICT. Maar ook op het gebied van mens en organisatie of beveiliging en wetgeving. Samen bepalen we hoe breed een I-Strategie moet worden opgezet en welke partijen of bronnen gehanteerd worden.

In veel situaties blijven we betrokken bij de uitvoering van de strategie. Hetzij in een QA rol of coachend en begeleidend aan de veranderorganisatie, dan wel een actieve bijdrage leverend in de uitvoering. Voor Solventa is belangrijk dat we altijd onafhankelijk opereren en geen dubbelrol vervullen.

Second opinion

U heeft een informatieplan of architectuurdocument, een oplossingsrichting of een business case; én u heeft twijfel: over de juistheid, het rendement, de trefzekerheid of over de inhoud. Solventa voert 2nd opinions onafhankelijk uit en geeft heldere en duidelijke feedback.

Lees meer

Second opinion

Wij leveren second opinions. Een tweede beschouwing over uw architectuur-producten, over een PSA, over een Enterprise Architectuur, of een andere architectuur. Of over een advies voor een softwarepakket, of voor een organisatie-inrichting.

Architecten van Solventa voeren 2nd opinions voortvarend uit, meestal in een team van twee personen. Daarmee verbeteren we enerzijds de snelheid van de uitvoering en anderzijds de kwaliteit van de oordeelsvorming. Snelheid en kwaliteit, de centrale begrippen bij een 2nd opinion.

Vanuit ons vak als architect zijn we snel bekend met nieuwe omgevingen en zijn we alert op het onderscheiden van relevante en verstorende aspecten. Door middel van interviews of workshops vullen we de informatie aan die uit documenten is afgeleid. In de presentatie en rapportage geven we helder ons oordeel. Vanuit onze positie als onafhankelijk architectuur specialist.

Assessment

Bent u benieuwd wat de waarde van uw architectuur is? Of wilt u zekerheid over de capaciteiten van uw architecten? Voor deze twee verschillende vragen ontwikkelde Solventa twee verschillende assessments. Allebei zijn onafhankelijk en herhaalbaar.

Lees meer

Assessment

Architect

Het Solventa assessment voor architecten is gericht op enterprise architecten, business architecten en informatie architecten. In het assessment beoordelen we kandidaten op de 10 belangrijkste competenties in hun rol. De competenties en de weging daarvan verschilt per rol en zijn afgeleid van de taakgebieden van de specifieke rol van de architect. Deze aanpak sluit nauw aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied van competentiegericht beoordelen en ontwikkelen. Een assessment kan worden uitgebreid met een interview.

 

Architectuur

Voor assessments op architecturen ontwikkelde Solventa de Architectuur Waarde Meting. Met de Architectuur Waarde Meting vellen we een oordeel over een architectuur, een momentopname die we kunnen herhalen en vergelijken. Bepalend in dit assessment is in hoeverre de architectuur bijdraagt aan uw doelstellingen, en in hoeverre de architectuur ook daadwerkelijk te gebruiken of toe te passen is. We stellen vast of de architectuur die u wilt laten onderzoeken niet een papieren tijger is, of grote kans heeft in de onderste la te verdwijnen. We stellen vast of u te maken heeft met een echte architectuur die waarde toevoegt aan uw organisatie.

Coaching

U wilt de capaciteiten van uw architecten beter benutten? De architecten zelf laten ontdekken hoe zij hun eigen ontwikkeling kunnen invullen of versnellen? Of wilt u weten of de ontwikkeling gaat langs de as van inhoud, proces of gedrag? Onze ervaren architecten kunnen u of uw collega’s coachen.

Lees meer

Coaching

Een groep architecten van Solventa kan u of uw team actief coachen. Deze architecten hebben ervaring met het ontwikkelen van talent en het opleiden van vakgenoten. Bij coaching draait het niet om architectuur maar helemaal om de architect als persoon.

We hanteren het drieluik Inhoud-Proces-Gedrag als basis voor de coaching en gaan op zoek naar de verbinding tussen de capaciteiten van de mens en de inzet en resultaten die van hem of haar verwacht worden. En natuurlijk hoe we kunnen verbeteren. Onze kennis van de ontwikkeling van onze eigen architecten gebruiken we om uw team te versterken.

In specifieke situaties coachen we een team. Een team architecten of een projectteam dat niet vanzelf de route vindt om verder te komen. Deze coaching begint eigenlijk altijd langs de weg van de Inhoud, maar kan snel worden omgebogen naar Proces of Gedrag al naargelang de situatie.

Architectuur in agile omgeving

Hoe werkt dat, architectuur en agile? Hoe combineer je de lange termijn visie met een scrum-aanpak? Hoe werk je als architect in een omgeving met scrum-teams?

Lees meer

Architectuur in agile omgeving

Al onze architecten hebben ervaring met het werken in scrum-teams of in vergelijkbare agile omgevingen. Zij kennen de functie van architectuur in agile omgevingen. Zij weten hoe je product owners kunt ondersteunen met architectuur. Zij kennen ook de valkuilen en de best practices. Een aantal van onze architecten zijn SAFe gecertificeerd. Wij helpen u graag om architectuur te optimaliseren in een agile omgeving.

 

De Huisarchitect

Heeft u af en toe een architect nodig, op afroep? Wilt één dag in de week ondersteuning maar wel steeds hetzelfde gezicht zien? Wilt u voor korte inzetten geen administratieve rompslomp? Hiervoor heeft Solventa het concept van de Huisarchitect ontwikkeld.

Lees meer

De Huisarchitect

De Solventa Huisarchitect is een architect die u op afroep kunt inschakelen. Voor een uurtje, een dag, een week, een sprint of een kort project. Een architect met wie u snel een band opbouwt, zodat hij of zij niet telkens ingewerkt hoeft te worden. Een architect die zich aan uw organisatie verbindt, zonder continu aanwezig te hoeven zijn. Een architect die onafhankelijk tegen uw problemen aan kan kijken. Een architect die zijn vak verstaat en snel resultaat kan leveren. U kunt de Huisarchitect inhuren op basis van een strippenkaart en afnemen op basis van gewerkte uren. Aan u de keuze.

Meer weten?

Onze architecten helpen u
graag verder

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.